دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابدی پیوند 7000213
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیمی پیام 7001083
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد ابراهیمی لامع نوذر 7004754
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ابراهیمی مقدم عباس 7004844
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ابیضی سیامک 7000623
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد احسان گر محسن 7004854
1370 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد احمدی محمدرضا 7005024
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اذرم سا رضا 7000633
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ازادی اردکانی مجتبی 7000223
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسفندیاری راد علی 7001373

1 2 3 ... 17 بعدی