دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1369

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابرون فرناز 6902053
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوترابیان نوشین 6902063
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی احمد 6901643
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی گرجانی حسن 6900643
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اخوان اذری حجت 6900243
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد اخویزادگان احمد 6907184
1369 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد اذربیک علیرضا 6907134
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اریانیا حسین 6901783
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسدی محمد 6900253
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسلامیان عذرا 6900653

1 2 3 ... 20 بعدی