دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1368

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آذری آتوسا 6801613
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمی منوچهر 6801193
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمی سیقلی کیومرث 6800333
1368 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابی بابک 6801603
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی ابوالفضل 6800343
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی تنها قربانعلی 6800353
1368 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ادیب وفا 6801213
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اروج زاده کندوانی محمود 6800363
1368 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسدیان کامران 6801623
1368 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد اسماعیل زاده محمد 6805134

1 2 3 ... 20 بعدی