دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1366

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آتش بیرمجد جواد 6602073
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمیان علیرضا 6602063
1366 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد احسانی اسکویی سیدرضا 6607364
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدزاده سیدمحسن 6600533
1366 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی رضا 6603183
1366 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد احمدی محمدرضا 6607384
1366 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اخوندزاده بستی مهرداد 6602773
1366 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اردلان علیرضا 6602783
1366 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اردوانی فرنام 6603213
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ازادی علیرضا 6602083

1 2 3 ... 19 بعدی