دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1365

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوالقاسمی علی 6504483
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اتشبار ابوبکر 6503803
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احرار ساغر 6503813
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی فریدون 6507843
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی نجف ابادی مجتبی 6504503
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی کوهبنانی رویا 6504493
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اختری علی 6503823
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد اخوت مجید 6508254
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اراسته قره تپه مرادعلی 6503833
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسحقیان حسین 6505093

1 2 3 ... 17 بعدی