دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1364

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1364 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آهوپای حسین 6408183
1364 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ابراری فرهاد 6400013
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمی مجاوری سیروس 6402043
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمیان محمدعلی 6402293
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اتشی مهشید 6401943
1364 مهندسی برق - قدرت کارشناسی احمدپناهی محمدرضا 6400183
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدزاده شاد شیرین 6407713
1364 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدزاده محبوبی علیرضا 6401363
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی محمدرضا 6402303
1364 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اخوان فینی محمدرضا 6408133

1 2 3 ... 32 بعدی