دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1363

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیمی عبدالخالق 6304973
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ابراهیمیان مجید 6307064
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی طباطبایی ناصر 6304993
1363 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدیان منصور 6304543
1363 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدیان باغبادرانی حمیدرضا 6304553
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اخوان وحید 6305003
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اخوندصادق رامین 6306853
1363 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسکندریان ناصر 6304563
1363 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اشوری گیتی 6305013
1363 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اصغری حبیب الله 6304943

1 2 3 ... 12 بعدی