دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1362

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوالحسنی طرقی محمدرضا 6203803
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اخویزادگان احمد 6203813
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارازخانی فرهاد 6203823
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسماعیل زادگان رحمت اله 6203833
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی امینی احمدرضا 6203843
1362 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اورعی مسعود 6204913
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بردبار سیدمحمدرضا 6203853
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی پورحاج پیمان 6203863
1362 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی تقوی نژاد علی 6203873
1362 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی تمدن گوهر رضا 6203883

1 2 3 ... 7 بعدی