پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9408974


9408974 شماره دانشجو
علی غفاری نام و نام خانوادگی استاد راهنما
به کارگیری روش¬های پردازش سیگنال برای محلی سازی انفارکتوس میوکاردیال عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی