پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9407744


9407744 شماره دانشجو
ابراهیم ندیمی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تشخیص نوکلئو تیدهای دی ان ای با استفاده محاسبه جریان تونل زنی در نانو منفذهای ساختارهای دوبعدی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی