پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9404584


9404584 شماره دانشجو
حسین صیادی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید چندگانه جدید برمبنای سیکل ترکیبی برایتون و برایتون معکوس عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی