پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9403904


9403904 شماره دانشجو
محمدحسین حامدی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
توسعه یک ساختار یکپارچه تولید همزمان برق و حرارت جهت مایع سازی گاز طبیعی با استفاده از پیل سوختی اکسید جامد عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی