پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9219554


9219554 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی ترازهای انرژی اتم هیدروژن در نظریه کیهان شناسی کوانتومی حلقه در فرمالیسم پالاتینی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی