پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9207344


9207344 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی تاثیرات رادیوداروی کلوئیدی فسفر -32 ( وبعضی رادیونوکلئیدی های دیگر ) به روش رادیو سینووکتومی در رماتیسم مفصلی زانو عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی