پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9206714


9206714 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی خواص اپتیکی نانو صفحات کربنی با استفاده از نظریه تابعی چگالی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی