پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9206164


9206164 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی خواص مغناطیسی نانو صفحات کربنی با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتمی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی