پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9201504


9201504 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی فرکانس نوسانی نانو میله ها و نانو خوشه ها در تومورهای مغزی به وسیله امواج فرا صوت عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی