پروژه مقطع کارشناسی ارشد

9201294


9201294 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر پاریته ذرات در خواص ترمودینامیکی یک نانو ابررسانای فرومغناطیس عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی