پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8705484


8705484 شماره دانشجو
فاطمه درویش نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی تبدیل مستقیم آلدوکسیم ها به نیتریل ها با استفاده از PPh3 . Br2 سنتز مشتقات جدید TTF از نوع D-6-A عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی