پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8705094


8705094 شماره دانشجو
مجید جعفریان نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اکسیداسیون متانول بر روی الکترود carbon paste اصلاح شده با نمک های نیکل و بررسی احیاء سدیم بر روی مخلوط کربن و نمک های سدیم در الکترود carbon paste برای استفاده در باطری عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی