پروژه مقطع دکتری تخصیصی

8701066


8701066 شماره دانشجو
مجید جعفریان نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی اکسایش الکل ها بر روی الکتروکاتالیست ها ی بر پایه نیکل با ساختار ماکرو و نانو عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی