پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8503824


8503824 شماره دانشجو
علیرضا زکایی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی p- گروههای منظم ومتادوری و بدست آوردن محکهایی برای آن عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی