پروژه مقطع دکتری تخصیصی

8309876


8309876 شماره دانشجو
محمدجواد ولدان زوج نام و نام خانوادگی استاد راهنما
استخراج اتوماتیک راههای اصلی از تصاویر ماهواره ای رنگی بزرگ مقیاس با استفاده از منطق فازی و توابع مورفولوژی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی