پروژه مقطع دکتری تخصیصی

8309826


8309826 شماره دانشجو
محمدجواد ولدان زوج نام و نام خانوادگی استاد راهنما
استخراج اتوماتیک عارضه راه از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی با ترکیب اطلاعات طیفی و بافت تصویر در الگوریتم شبکه های عصبی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی