پروژه مقطع دکتری تخصیصی

8309516


8309516 شماره دانشجو
کمال محامد پور نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارائه روشی برای بهبود عملکرد تله متری فضایی با استفاده از ترکیب MIMO و کدهای بلوکی فضا-زمان عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی