پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309444


8309444 شماره دانشجو
حمید خرسند نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر فشارهیدرو استاتیک گرم بر ساختار وخواص مکانیکی سوپر آلیاژپایه نیکل عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی