پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309414


8309414 شماره دانشجو
علی شکوه فر نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی و تحلیل خواص مکانیکی نانو تیوبهای کربنی با بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی