پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309394


8309394 شماره دانشجو
علی شکوه فر نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی خواص و عملکرد پوششهای آلومینایدی و اصلاح شده با سیلسیم در پره های توربین گازی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی