پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309384


8309384 شماره دانشجو
علی شکوه فر نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی رفتار خستگی کم چرخه سوپر آلیاژIN7B-LC عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی