پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309374


8309374 شماره دانشجو
حمید خرسند نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی تجربی اتصالات چسبی و پارامترهای موثردرشرایط بارگذاری استاتیکی و تناوبیو خستگی در مواد کامپوزیتی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی