پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8309344


8309344 شماره دانشجو
حمید خرسند نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی تجربی اتصالات چسبی و پارامترهای موثر در شرایط بارگذاری ضربه و خزش در مواد کامپوزیتی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی