پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308794


8308794 شماره دانشجو
محمدجعفر تارخ نام و نام خانوادگی استاد راهنما
برسی مدلهای کسب وکار عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی