پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308784


8308784 شماره دانشجو
محمدجعفر تارخ نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تدوین متدولوژی نوین مدیریت روابط مشتریان عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی