پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308734


8308734 شماره دانشجو
احمد اصل حداد نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تدوین دستورالعمل اجرائی برای ایجاد شکست کارها در مدیریت پروژه ها عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی