پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308714


8308714 شماره دانشجو
احمد اصل حداد نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تشخیص عامل خروج از کنترل فرآیند چند متغیره به روش تجزیه و تحلیل فاکتور تمایز عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی