پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308564


8308564 شماره دانشجو
فرهاد یکه یزدان دوست نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارزیابی میزان سیل در حوضه های آبریز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی