پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308524


8308524 شماره دانشجو
فرهاد یکه یزدان دوست نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارزیابی دینامیکی جریان عبوری از مجموعه استوانه های قایم و افقی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی