پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308274


8308274 شماره دانشجو
مسعود ورشوساز نام و نام خانوادگی استاد راهنما
استخراج راه بصورت نیمه اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای با رزولوشن های مختلف عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی