پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308264


8308264 شماره دانشجو
مسعود ورشوساز نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز جدا سازی و تشخیص آنامولی برای تعیین اهداف در تصاویر فرا طیفی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی