پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8307974


8307974 شماره دانشجو
محمود یحیایی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز دینامیکی ازایشی سکوهای ثابت فلزی با در نظرگرفتن اندرکنش خاک - سازه شمع تحت اثر زلزله عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی