پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306804


8306804 شماره دانشجو
مجید بازارگان نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز اکسرزی و برگشت ناپذیری یک سیستم تبرید ترکیبی برای مایع سازی گاز طبیعی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی