پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306624


8306624 شماره دانشجو
حسین لطفی جندقی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی