پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306584


8306584 شماره دانشجو
حسین لطفی جندقی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز تجربی فرآیند رشته پیچی در کارآیی مخازن کامپوزیتی با فشار بالا عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی