پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306564


8306564 شماره دانشجو
حسین لطفی جندقی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز عددی انواع اتصالات چسبی در برابر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی برای مواد کامپوزیت ترکیبی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی