پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306274


8306274 شماره دانشجو
مهدی نجفی علمداری نام و نام خانوادگی استاد راهنما
استفاده از میدان ژئو پتانسیل ماهواره های گریس و گوس برای تعیین تغییرات سطح آبهای منطقه ای در ایران و مقایسه آن با اندازه گیری های زمینی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی