پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306224


8306224 شماره دانشجو
سیدناصر مقدس تفرشی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری فشاری شمعهای با مقطع متغیر با تغییر بخش متغیر در طول شمع عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی