پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8306124


8306124 شماره دانشجو
سعیدرضا صباغ یزدی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر اندر کنش پی بررفتار لرزه ای سدهای بتنی در فضای سه بعدی با در نطر گرفتن اندر کنش دریاچه وسد عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی