پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8305094


8305094 شماره دانشجو
حمید ابریشمی مقدم نام و نام خانوادگی استاد راهنما
..کاهش نویز اسپیکل در تصاویر ا-سی-تی .. عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی