پروژه مقطع کارشناسی

8302843


8302843 شماره دانشجو
مهرزاد شمس نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارائه ی مدل برای ضریب انتقال حرارت موثر خون به همراه نانو ذرات عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی