پروژه مقطع کارشناسی

8302833


8302833 شماره دانشجو
مهرزاد شمس نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر تلفات تشعشعی بر روی انتقال حرارت در فین های واقع در یک میدان مغناطیسی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی